02188981009

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
02188981009

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

Category

مهاجرت

مهاجرت یک تغییر بزرگ در زندگیست.
تغییرات بزرگ اگر بدون آگاهی انجام شوند می‌توانند پیش از به ثمر نشستن دشواری‌های زیادی را باعث شوند.
اما با کسب اطلاعات و دانش می‌توان مشکلات را به حداقل رساند.
پس باید اطلاعات جمع کرد و بیشتر دانست.
باید از قصد و مقصد،شیوه‌های مهاجرت،کاریابی و اشتغال در کشوری دیگر،تهیه مسکن،آداب و رسوم،هزینه‌های زندگی و بسیاری مطالب دیگر آگاهی پیدا کنید.
اینگونه می‌توانید گامی حساب شده و بلند به سوی آینده‌ای که ترسیم کرده‌اید بردارید.

×